Dokumenty

Faktúry, objednávky a zmluvy

aktuálne Faktúry Objednávky Zmluvy   2017 Faktúry Objednávky od 1. 5. 2017 Objednávky Zmluvy od 1. 5. 2017 Zmluvy    2016 Faktúry Objednávky Zmluvy    2015 Faktúry od 1. 2. 2015 Faktúry Objednávky Zmluvy Zákazky s nízkou hodnotou 2014 Faktúry Objednávky Zmluvy Zákazky s nízkou hodnotou 2013 Faktúry Objednávky Zmluvy Zákazky s nízkou hodnotou 2012 …

Zobraziť stránku »

Správy o výsledkoch školy.

Šk.rok 2017/18 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, Zoznam príloh k správe príloha 1 – Prospech a dochádzka príloha 2 – Správa o hospodárení za rok 2017 príloha 3 – Protokol k Správe o hospodárení za rok 2017 Šk.rok 2016/17 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, Zoznam príloh k správe príloha 1 – Prospech a dochádzka príloha 2 – Správa …

Zobraziť stránku »

Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie  SEPTEMBER 2019 – Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: „Rekonštrukcia – výmena podlahovej krytiny a keramického obkladu“ Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou. Predpokladaná hodnota zákazky: do 21 825,88 € bez DPH. Predmetom zákazky je: zabezpečenie rekonštrukcie – výmeny podlahovej krytiny a keramického obkladu v budove v Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka …

Zobraziť stránku »

Vyhlásenie OVS 2017

 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku – telocvičňa+umývareň od 2017 – pondelok 17.00-18.00 

Zobraziť stránku »