↑ Return to Dokumenty

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie 


JÚN  2019 – Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky

„Športový tovar a výbava, športové odevy“. s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 906,34 EUR bez DPH.
Predmetom zákazky je: nákup športového tovaru a výbavy a športových odevov v rámci projektu „Otvorená škola BSK školského roku 2018/2019 – oblasť športu“.
Spôsob predkladania ponuky: verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronickej adresy korenova@szsbaza.sk.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk.
Lehota na predkladanie ponuky: 13.06.2019, do 15:00 h.
Kontaktná osoba: Klaudia Koreňová (korenova@szsbaza.sk; +421 2 55422028)

 Zákazka 

Dátum Poznámky
Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.2.2014

   1. Vypracovanie bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov

2013

Zákazka 

Dátum Poznámky

Stravné lístky

20.6.2013    1. Informácia o otváraní ponúk
25.6.2013    2. Stravné lístky – vysvetlenie súťažných podkladov z 25.6.2013
21.8.2013    3. Informácia – otváranie ponúk – Ostatné
3.9.2013    4. Informácia – otváranie ponúk – Kritériá
18.9.2013    5. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Výzva na predloženie cenovej ponuky 6.9.2013    1. Dodávka kancelárskeho nábytku
6.9.2013    2. Obstaranie a dodávka kancelárskych stoličiek a sedadiel do ambulancie
6.9.2013    3. Obstaranie podlahových krytín: PVC, koberec
6.9.2013    4. Dodávka vybavenia na uskladnenie športových potrieb
Výzva na predloženie cenovej ponuky 22.11.2013    1. Rekonštrukčné stavebné práce
Výzva na predloženie cenovej ponuky 29.11.2013    1. Dodávka kombinovaných 4 ks samostatne stojacich sporákov
29.11.2013    2. Revízia a skúška plynových zariadení
Výzva na predloženie cenovej ponuky 4.12.2013    1. Opakovaná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov a bleskozvodu
Výzva na predloženie cenovej ponuky 5.12.2013    1. Nákup elektrického polohovateľného ležadla
5.12.2013    2. Opakovaná kontrola požiarnych hydrantov, vykonanie tlakovej skúšky požiarnych hadíc
5.12.2013    3. Nákup počítačových komponentov a programového vybavenia počítačov
5.12.2013    4. Nákup materiálu a vybavenia na výučbu študijného odboru očný optik
Výzva na predloženie cenovej ponuky 6.12.2013    1. Nákup posypovej soli
6.12.2013    2. Oprava stomatologickej súpravy a oprava sterilizátora
6.12.2013    3. Nákup štyroch upratovacích vozíkov a 10 ks mopov
6.12.2013    4. Nákup športových potrieb pre účely výuky TV
6.12.2013    5. Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.12.2013    1. Nákup šatňových lavičiek
13.12.2013    2. Nákup ochranných pracovných odevov
Výzva na predloženie cenovej ponuky

16.12.2013

   1. Nákup korkových tabúľ
Výzva na predloženie cenovej ponuky

30.12.2013

   1. Údržba a oprava elektrických spotrebičov a poškodeného zásuvkového rozvodu, inštalácia zásuviek v budove školy a preventívna údržba vonkajšieho bleskozvodného zariadenia na budove školy