↑ Return to Dokumenty

Správy o výsledkoch školy.

 Šk.rok 2015/16  

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti,  Zoznam príloh k správe

príloha 1 – Prospech a dochádzka.

príloha 2 – Správa o hospodárení za rok 2015

príloha 3 – Protokol k Správe o hospodárení za rok 2015

 Pasportizačné listy školy 16-17

 

 Šk.rok 2014/15

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

príloha 1 – prospech, dochádzka

príloha 2 – rozbor hospodárenia