↑ Return to Škola

Rada školy

pedagogickí zamestnanci školy:

PhDr. Darina Haladová
Mgr. Marta Stančíková

nepedagogickí pracovníci školy:

Bc. Šarlota Ruiz de Gauna

rodičia žiakov školy:

Ing. Adriana Pavlovičová
Bc. Monika Vook
Ing. Marián Vančo

žiaci školy:

Viktória Cigánková

zástupcovia BSK:

Ing. Ernest Húska
JUDr. Ing. Jana Ježíková
PhDr. Silvia Kovaľová, PhD.
MUDr. Tomáš Szalay