↑ Return to Vedenie

Iné funkcie

 

Funkcia                                                                                               Meno

koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP pre odbornú zložku vzdelávania                                                   Runová, Eva, PhDr.
koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP pre všeobecno-vzdelávaciu zložku vzdelávania                         Milková, Milena, RNDr..
koordinátor kontinuálneho vzdelávania                                                                                                        Skalná Elena, Mgr.

koordinátor kontinuálneho vzdelávania                                                                                                       Runová, Eva, PhDr.
výchovný poradca                                                                                                                                              Dulinová Jana, Mgr.    koordinátor činnosti s integrovanými žiakmi                                                                                                Dulinová Jana, Mgr.
školská psychologička                                                                                                                                     Dulinová Jana, Mgr.
koordinátor činnosti žiackej školskej rady                                                                                                    Oravcová, Terézia, Mgr.
koordinátor protidrogovej prevencie                                                                                                               Botková, Hanka, Mgr.
koordinátor mimoškolskej činnosti                                                                                                                Runová, Eva, PhDr.
koordinátor kultúrnych programov pre školu                                                                                                Záhradníková, Judita, Mgr.
koordinátor kultúrnych podujatí                                                                                                                        Haladová, Darina, PhDr.
koordinátor športových podujatí                                                                                                                       PK TSV
koordinátor činnosti školského časopisu                                                                                                      Ondrúšková, Viera, Mgr.
koordinátor činnosti školského časopisu                                                                                                     Lejová, Monika, PharmDr.
koordinátor SOČ                                                                                                                                                 Lejová, Monika, PharmDr.
koordinátor spolupráce s rodičmi                                                                                                                   Galiková, Anna, Mgr.
koordinátor humanitárnych aktivít                                                                                                                    Reháková, Jana, Mgr.
koordinátor environmentálnej výchovy                                                                                                            Dlháňová, Edita, RNDr., MPH
kariérový poradca                                                                                                                                               Záhradníková, Judita, Mgr.
koordinátor projektových aktivít                                                                                                                         Tunová, Mária, Mgr.