Európske trendy v zdravotníckych profesiách II

https://www.szsbaza.sk/wp-content/uploads/2018/06/images.png

Cieľom projektu je umožniť študentom pracovnú skúsenosť na zaujímavých pracoviskách v krajinách EU a rozvíjať tak ich profesionálne, jazykové,
osobné a sociálne kompetencie pre ich úspešné uplatnenie na európskom pracovnom trhu. Cez ich skúsenosti zisťovať, ako modernizovať obsah vzdelávania v študijných odboroch a tým skvalitňovať školu. Zaradením mobilít Erasmuspro inovovaťodbornú praktickú prípravu a pomôcť absolventom s naštartovaním kariéry v ich odbore.  Dvojročný projekt zahŕňa 16 krátkodobých mobilít a 2 dlhodobé mobility ErasmusPRO študentov odborov masér, diplomovaný fyzioterapeut a farmaceutický laborant..
S oboma partnermi sme uzavreli ECVET partnerstvá na zabezpečenie kvality odborných stáží, ktorá bude študentom uznaná a po absolvovaní dostanú certifikát Erasmus mobilita.
Zdieľaním a implementovaním skúsenosti účastníkov do vzdelávacích obsahov študijných odborov podporíme modernizáciu školy. Disemináciou sprístupníme výsledky projektu pre odbornú verejnosť a pomôžeme zvyšovať kvalitu zdravotníckej starostlivosti na Slovensku.

Informácie pre študentov, záujemcov o  mobility TU

 

Odbor Masér 2019 Odbor Dipl. fyzioterapeut 2019
 
 Ďakovný list ruskej pacientky vedeniu kúpeľov za masáž od našej žiačky Laury Holíkovej  
 názor účastníka B. Polákovej