Dokumenty

Faktúry, objednávky a zmluvy

aktuálne Faktúry Objednávky Zmluvy   2017 Faktúry Objednávky od 1. 5. 2017 Objednávky Zmluvy od 1. 5. 2017 Zmluvy    2016 Faktúry Objednávky Zmluvy    2015 Faktúry od 1. 2. 2015 Faktúry Objednávky Zmluvy Zákazky s nízkou hodnotou 2014 Faktúry Objednávky Zmluvy Zákazky s nízkou hodnotou 2013 Faktúry Objednávky Zmluvy Zákazky s nízkou hodnotou 2012 …

Zobraziť stránku »

Správy o výsledkoch školy.

Šk.rok 2019/20 Sprava_o_VVV_2019_20 zoznam_ príloh_ k _správe VVV Príloha 1_výkaz o prospechu a dochádzke 1920 Príloha 2_Protokol k správe o hospodárení č. NRREUAMEIT Príloha 3_Správa o hospodárení za rok 2019 Príloha 4_Zoznam použitých skratiek Šk.rok 2018/19 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti Zoznam príloh k správe príloha 1 – Prospech a dochádzka príloha 2 – Správa o hospodárení …

Zobraziť stránku »

Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie  OKTÓBER 2019 – Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: „Opravy – úpravy šatňových priestorov “ v objekte Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ul č. 44, v Bratislave. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 823,97 € bez DPH. Predmetom zákazky sú: opravy – úpravy šatňových priestorov pred zabezpečením šatňových skriniek pre …

Zobraziť stránku »

Vyhlásenie OVS 2017

 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku – telocvičňa+umývareň od 2017 – pondelok 17.00-18.00 

Zobraziť stránku »