↑ Return to Dokumenty

Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie 


OKTÓBER 2019 – Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:

„Opravy – úpravy šatňových priestorov “ v objekte Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ul č. 44, v Bratislave.

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou.
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 823,97 € bez DPH.
Predmetom zákazky sú: opravy – úpravy šatňových priestorov pred zabezpečením šatňových skriniek pre žiakov školy .
Spôsob predkladania ponuky: verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronickej adresy: [email protected].
Termín predloženia ponúk: do 30.10.2019 do 12.00 h. 
Záujemcom o dodanie predmetu zákazky verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že môžu požiadať o vykonanie ohliadky predmetu zákazky v pracovnom čase od 8.00 h do 15.00 h.
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: výber úspešného dodávateľa bude realizovaný  po predložení cenovej ponuky v určenom termíne, po splnení všetkých náležitostí, súvisiacich s podmienkami verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Úspešného uchádzača vyberie verejný obstarávateľ na základe predloženej najnižšej ceny s DPH na celý predmet zákazky. Úspešný uchádzač obdrží od verejného obstarávateľa objednávku na dodanie predmetu zákazky.
 Neúspešní uchádzači budú elektronicky upovedomení o výsledku verejného obstarávania.

Termín realizácie zákazky: do 30.11.2019. 

Prílohy:
–  Výzva na predloženie cenovej ponuky
–  Príloha č. 1, Podrobný opis PZ
Príloha č. 2, Čestné vyhlásenia

– Príloha č. 3, Návrh na plnenie PZ, výkaz výmer
–  Príloha č. 4, Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou
–  Príloha č. 5, Obchodné pomienky PZ
–  Príloha č. 6, Spôsob uplatn. hodn. krit. a spôsob UC

Kontaktná osoba: Klaudia Koreňová 
 tel.: +421 2 55 42 20 28 [email protected]

Staršie