↑ Return to Dokumenty

Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie 

MAREC 2022 – Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou:
Názov zákazky: „Stavebné úpravy v miestnosti  laboratória  – vytvorenie učebne;  rekonštrukcia laboratória prípravy liekov, opravy v umyvárni laboratórneho skla,  stavebné opravy učebne a maliarske práce v telocvični“

Predpokladaná hodnota zákazky:  27 166,00 EUR bez DPH.

Spôsob predkladania ponuky: elektronická komunikácia prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej vo VÝZVE na účasť vo verejnom obstarávaní, e-mail: [email protected]
Lehota na doručenie ponúk: do 25.04.2022 do 16:00 h.
Ďalšie oznámenia verejného obstarávateľa: všetky náležitosti súvisiace so zámerom verejného obstarávateľa realizovať uvedený predmet zákazky sú uvedené vo VÝZVE na predloženie ponuky a prináležiacich prílohách k VÝZVE.

Zoznam sprievodnej dokumentácie: Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní

Príloha_č. 1_Výzvy_na_účasť
Príloha_č. 2_Výzvy_na_účasť
Príloha_č. 3_Výzvy_na_účasť
Príloha_č. 4.1-Výzvy_na_účasť
Príloha_č. 4.2_Výzvy_na_účasť
Príloha_č. 5_Výzvy_na_účasť


AUGUST 2021 – Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou:
Názov zákazky: „Regulačná stanica – vyregulovanie systému vykurovania a dodávky teplej úžitkovej vody“

Predpokladaná hodnota zákazky: 31 567,14 EUR bez DPH.
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie všetkých dodávok a prác súvisiacich s dodávkami na  rekonštrukciu regulačnej stanice na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody a vyregulovaním  systému vykurovania v budove Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ul. č. 44 v Bratislave. a to v súlade s opisom predmetu zákazky, vypracovanou „Technickou správou – Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy (PD)“/výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky.

Spôsob predkladania ponuky: elektronická komunikácia prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej vo VÝZVE na predloženie ponuky, e-mail: [email protected]
Termín uskutočnenia obhliadky miesta realizácie zo strany záujemcov je možné si dohodnúť s p. Annou Petrovičovou, hospodárkou školy, tel. číslo +421 255 422 028, e-mail: [email protected]

Lehota na doručenie ponúk: do 03.09.2021 do 16:00 h.
Lehota plnenia PZ: do šesť kalendárnych týždňov odo dňa vyhotovenia objednávky a jej doručenia zhotoviteľovi.

Ďalšie oznámenia verejného obstarávateľa: všetky náležitosti súvisiace so zámerom verejného obstarávateľa realizovať uvedený predmet zákazky sú uvedené vo VÝZVE na predloženie ponuky a prináležiacich prílohách k VÝZVE.

Zoznam sprievodnej dokumentácie:  Výzva na predloženie ponuky

Príloha 1: Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha 2:  Čestné vyhlásenia
Príloha 3 : Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou
Príloha 4: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Príloha 5: Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny
Samostatné prílohy:

Výkaz výmer na ocenenie
Technická správa – hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy (PD)


JÚL 2021 – Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou:
Názov zákazky: „Servis, opravy a údržba plastových okien“ – zákazka bola zrušená
Predpokladaná hodnota zákazky: 24 362,50 EUR bez DPH.

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie všetkých dodávok a prác súvisiacich s dodávkou materiálu, servisom, opravami a údržbou všetkých plastových okien a súvisiacich komponentov v budove Strednej zdravotníckej na Záhradníckej ul. č. 44 v Bratislave. a to v súlade s opisom predmetu zákazky, výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky, ktoré sú bližšie špecifikované v týchto zadávacích podmienkach súťaže. Spôsob predkladania ponuky: elektronická komunikácia prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej vo VÝZVE na predloženie ponuky, e-mail: [email protected]
Termín uskutočnenia obhliadky miesta realizácie zo strany záujemcov je možné si dohodnúť s p. Annou Petrovičovou,
hospodárkou školy, tel. číslo +421 255 422 028, e-mail: [email protected]
Lehota na doručenie ponúk: do 11.08.2021 do 10:00 h.
Lehota plnenia PZ: od 20.08.2021 do 31.08.2021
Ďalšie oznámenia verejného obstarávateľa: všetky náležitosti súvisiace so zámerom verejného obstarávateľa realizovať uvedený predmet zákazky sú uvedené vo VÝZVE na predloženie ponuky a prináležiacich prílohách k VÝZVE. Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že v čase od 19.07.2021 do 31.07.2021 nebude možné zrealizovať obhliadku miesta realizácie zo strany záujemcov z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

Zoznam sprievodnej dokumentácie: Výzva na predloženie ponuky

Príloha 1 Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha 2 Čestné vyhlásenia
Príloha 3 Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou
Príloha 4 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Príloha 5 Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny
Samostatné prílohy:
Návrh na plnenie – položkový rozpočet PZ


JÚL 2021 – Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou:
Názov: „Regulačná stanica – vyregulovanie systému vykurovania a dodávky teplej úžitkovej vody“. – zákazka bola zrušená

Predpokladaná hodnota zákazky: 31 567,14 EUR bez DPH.
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie všetkých dodávok a prác súvisiacich s dodávkami na  rekonštrukciu regulačnej stanice na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody a vyregulovaním  systému vykurovania v budove Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ul. č. 44 v Bratislave. a to v súlade s opisom predmetu zákazky, vypracovanou „Technickou správou – Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy (PD)“/výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky.

Spôsob predkladania ponuky: elektronická komunikácia prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej vo VÝZVE na predloženie ponuky, e-mail: [email protected] . Termín uskutočnenia obhliadky miesta realizácie zo strany záujemcov je možné si dohodnúť s p. Annou Petrovičovou, hospodárkou školy, tel. číslo +421 255 422 028, e-mail: [email protected]

Lehota na doručenie ponúk: do 09.08.2021 do 10:00 h.
Lehota plnenia PZ: od 18.08.2021 do 31.08.2021
Ďalšie oznámenia verejného obstarávateľa: všetky náležitosti súvisiace so zámerom verejného obstarávateľa realizovať uvedený predmet zákazky sú uvedené vo VÝZVE na predloženie ponuky a prináležiacich prílohách k VÝZVE. Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že v čase od 19.07.2021 do 31.07.2021 nebude možné zrealizovať obhliadku miesta realizácie zo strany záujemcov z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

Zoznam sprievodnej dokumentácie:  Výzva na predloženie ponuky

Príloha 1 : Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha 2: Čestné vyhlásenia
Príloha 3: Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou
Príloha 4: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Príloha 5: Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny
Samostatné prílohy:

Výkaz výmer na ocenenie
Technická správa – Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy (PD)

Schéma zapojenia UK
Podorys1PP Pôdorys  1. PP (PD)
Podorys1NP Pôdorys 1. NP (PD)
Podorys2NP Pôdorys 2. NP (PD)
Podorys3NP Pôdorys 3. NP (PD)
Podorys4NP Pôdorys 4. NP (PD)Staršie