Európske trendy v zdravotníckych profesiách

Trvanie: 01.09.2018 – 31.08.2020

Po dobrých skúsenostiach realizujeme nový projekt. Cez skúsenosti účastníkov hľadáme aktuálne trendy v zdravotníckych profesiách v niektorých krajinách EU, ktoré bude vhodné integrovať do vzdelávacích plánov jednotlivých študijných odborov.

Spolupracujeme s partnerskými  firmami v zahraničí z odborov asistent výživy, očný optik, masér, ortopedický technik, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, zubný asistent a diplomovaný fyzioterapeut. Študenti počas trojtýždňovej odbornej stáže u nich, spoznajú ich celkovú organizáciu a manažment, používané postupy a metódy odbornej práce, technické vybavenie, systém komunikácie so zákazníkmi, administrácie a systém zdravotného poistenia v krajine. Touto odbornou praxou v zahraničných firmách, ktorú študentom plne uznáme, podporíme intenzívny rozvoj ich kľúčových aj odborných kompetencií a zručností. Zlepšíme ich vyhliadky na lepšie uplatnenie na pracovnom trhu.

Nadviazali sme spoluprácu aj s 2 špičkovými pracoviskami z odboru diplomovaný fyzioterapeut a zubný asistent. Vybraní študenti tu počas doplnkovej dlhšej odbornej stáže získajú špeciálne vzdelávacie výsledky, ktoré sú v Slovenských podmienkach málo dostupné a atraktívne doplnia vzdelávanie v relevantnom odbore.

Projekt je zostavený ako dvojročný pre celkovo 58 účastníkov. Na trojtýždňové odborné stáže je plánovaných celkovo 43 vybraných študentov 3. ročníkov z každého študijného odboru. Na dlhšie špecializované odborné stáže pôjdu 8 vybraní študenti posledných ročníkov z odborov zubný asistent a fyzioterapeut. Projekt zahŕňa aj krátkodobú výučbu 4 odborníkov fyzioterapie zo špičkového rehabilitačného pracoviska na našej škole a odborné vzdelávanie pre 3 zamestnancov školy.

Pre dosiahnutie želaných vzdelávacích cieľov sme so všetkými partnermi uzavreli ECVET partnerstvá. Každý účastník dostane po absolvovaní stáže certifikát Europass mobilita.

Informácie pre študentov záujemcov o mobility TU:

Vyhlásenie súťaže na návrh LOGA projektu: Vyhodnotenie TU

Pozrite si, aké to bolo na jednotlivých mobilitách: