Krajské kolo SOČ 2018.

V priestoroch  SPŠE K. Adlera v Dúbravke  sa dňa 5.4.2018 konalo už tradične Krajské kolo SOČ. Do odbornej súťaže sa zapojilo  5 žiakov so 4 prácami, z toho 1 práca bola medziodborová z odboru FL a ZL . Piati žiaci z II.ZL a 3 žiaci z II.FL sa boli  inšpirovať do budúcnosti a, samozrejme, počas prezentácií povzbudzovali našich študentov. Jednotlivé práce spracúvajú problematiku  z oblasti  biológie, zdravotníctva a chémie.

Umiestnenie v chémii:

  1. miesto – Gabriela Kaplockás prácou Kyselina acetylsalicylová v potravinách; ďalej sa naši študenti umiestnili v zdravotníctve a farmakológii
  2. miesto –  Erik Mokroš, Hana Špaleková– Koloidné striebro versus antibakteriálne liečivá
  3. miesto – Erika Šrámková– Liečivé huby

Všetkým súťažiacim gratulujeme. 1. miesto postupuje na celoslovenské kolo do Žiliny, ktoré sa bude konať dňa 24. – 27.4.2018.

 

 

Piati žiaci so 4 prácami úspešne reprezentovali našu školu v krajskom kole SOČ 2018. Práce boli zaradené v súťažných odboroch biológia, zdravotníctvo a chémia. Prvé miesto a postup na celoslovenské kolo  si priniesli Erik Mokroš (III. FL) a Hana Špaleková (III. ZL)   3.miesto získala Gabriela Kaplocká (IV. ZL) a Erika Šrámková (IV. FL). Blahoželáme!

Veľká vďaka patrí aj všetkým pedagógom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri realizácii súťažných prác.