Mobilitami učiteľov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy.

Print

Trvanie projektu 1.7.2016 – 30.6.2017

Celkovo je do projektu zapojených 13 pedagógov a 3 členovia vedenia školy. Vykonávať hospitácie do 4 partnerských škôl v Čechách, s rovnakým odborným zameraním ide 8 pedagógov a 3 členovia vedenia. Sú to všetci odborní učitelia rôznych študijných odborov našej školy. Na vzdelávacie kurzy v iných krajinách EU idú 5 učitelia a 1 člen vedenia.

Učitelia, budú vykonávať 3- 5 dňovú hospitáciu v partnerských školách, pričom sa zamerajú na ukážky výučby jednotlivých odborných predmetov v jednotlivých ročníkoch, ukážky praktickej prípravy študentov v odborných zariadeniach, oboznámia sa s učebnými plánmi a osnovami jednotlivých odborných predmetov a s celkovou organizáciou výučby v danom odbore na jednotlivých partnerských školách.

Účastníci vzdelávacích kurzov si zlepšia svoje odborné a aj jazykové kompetencie.

Očakávaným výsledkom je odštartovanie pozitívnych zmien, modernizácia kurikula školy, zefektívnenie jej riadenia a  príprava na medzinárodnú otvorenosť školy. Z dlhodobého hľadiska škola ráta s rozvojom všestrannej spolupráce s partnerskými organizáciami v rôznych krajinách EU, čo jej umožní zlepšovať svoju kvalitu a lepšie sa prispôsobovať potrebám študentov a medzinárodnému trhu práce.

Článok v školskom časopise o skúsenostiach učiteľov str.6   TU.

Článok v Učiteľských novinách o našom projekte TU

Záverečná konferencia učiteľov o projekte FOTKY

 

Prezentácia nášho projektu TU  na Inštruktážnom seminári ku KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – 9.12. 2016 Bratislava

Prezentácie z návštev našich učiteľov na partnerských školách prezentovaných pred kolegami na pedagogických  radách:
 

 

Prezentácie zo vzdelávacích kurzov učiteľov

Mgr. Skalná – Česká republika  manažérsky kurz
Mgr. Botková, Mgr. Tunová – Anglicko  
PhDr. Tocciová – Španielsko
PhDr. Lašová – Portugalsko  
Mgr. Tunová – Taliansko