Projekt ACUMED

Naša škola vstúpila v decembri 2005 do spoločného projektu so Slovenskou technickou univerzitou (podávateľom bola Fakulta elektroniky a informačných technológií STU) ako partner projektu Európskeho sociálneho fondu (ESF).

V rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 3 sme sa zamerali na prioritu č. 2
 

Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja
 v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov

 

Tento projekt bol schválený MŠ SR ako

druhý najlepší projekt v rámci NUTS II – Bratislava  Cieľ 3

a bol ocenený striebornou medailou
 

Kontaktná osoba  projektu: PhDr. Oľga Bachratá

Podrobnejšie o projekte AcuMed

  Operačným cieľom nášho spoločného projektu je zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie osôb vstupujúcich na trh práce tak, aby zodpovedala požiadavkám moderného trhu práce.
 
  Cieľovú skupinu tvoria žiaci našej školy, presnejšie, žiaci študujúci niektorý z odborov technického medicínskeho zamerania, ako je napr. odbor farmaceutický laborant, masér, ortopedický technik, asistent výživy, zubný technik, zdravotnícky laborant, fyzioterapeut, dentálna hygienička, diplomovaný rádiologický asistent.
 
  Keďže sme jedinou školou v Bratislavskom kraji s takýmito paramedicínskymi študijnými odbormi a máme záujem dať našim absolventom profesiu, s ktorou sa udržia na trhu práce, pociťujeme nevyhnutnú potrebu inovácie procesu ich vzdelávania a zvýšenie podpory informačných a komunikačných technológii v rámci vyučovania.
 
  Projekt, na ktorom participujeme, ráta s finančnou dotáciou, ktorá by nám umožnila inovovať obsah vzdelávania v odborných predmetoch so zameraním na najnovšie techniky, ktoré súčasná prax od absolventa vyžaduje, dopracovať interné učebné texty a doplnky, doškoliť odborných učiteľov v oblasti informatiky a práce s PC.
 
  Samostatnou oblasťou projektu je problematika vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia – teda starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Naša škola v súčasnosti eviduje cca 20 žiakov, ktorí spadajú do tejto kategórie. Keďže v priestore stredoškolského štúdia zostávajú metódy a spôsoby výučby takéhoto žiaka ešte stále nedoriešené, je našou povinnosťou zaoberať sa tým, ako sa náš absolvent uplatní na trhu práce a vypracovať takú metodiku, ktorá by zohľadňovala konkrétnu špecifickú poruchu učenia a umožnila žiakovi zvýšiť jeho šance na uplatnenie.
 
  Začiatok realizácie projektu: január 2007