↑ Return to Škola

O škole

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
logoskolyStredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici v Bratislave je skladbou svojich študijných odborov slovenským unikátom. Od začiatku svojej existencie 18. februára 1960 (t. j. už vyše 50 rokov) je jednoznačne zameraná na prípravu zdravotníckych pracovníkov technického smeru. Nesie preto celé roky bremeno extrémnej finančnej náročnosti pri zabezpečovaní vyučovania, predovšetkým praktického.
V škole vyučuje 49 interných a 163 externých učiteľov. Problémy žiakom, rodičom, či učiteľom pomáha riešiť výchovný poradca a školský psychológ. Protidrogovú prevenciu zabezpečuje jej koordinátor. V škole pracuje žiacka školská rada, funguje školské rádio Plazma, žiaci vydávajú školský časopis Vita Nostra, venujú sa SOČ-ke, zapájajú sa do súťaží Expert, Matematický klokan, v minulosti MAKS. Študijnú a inú literatúru si možno požičať v školskej knižnici.
študijné odbory
Žiaci môžu u nás študovať v 11 študijných odboroch v dennej a externej forme, z toho v 7 odboroch denného štúdia po základnej škole. Od 1.9.2009 sme otvorili nový zaujímavý študijný odbor denného štúdia po ZŠ očný optik. V školskom roku 2009/2010 školu opustili prví absolventi experimentálneho študijného odboru denného štúdia po ZŠ zubný asistent. Od 1.9. 2017 sme po 12 rokoch opäť otvorili štúdijný odbor ortopedický technik.
Počnúc školským rokom 2008/2009 sa žiaci každého študijného odboru vzdelávajú podľa vlastného školského vzdelávacieho programu. Ako jediná zdravotnícka škola na Slovensku od 1. ročníka vyučujeme všetkých žiakov dva cudzie jazyky – anglický, nemecký alebo francúzsky. Okrem toho, sa všetci študenti učia aj latinský jazyk, a to jeden školský rok, zvyčajne prvý.
Okrem odborných predmetov, ktoré sú v jednotlivých odboroch prísne špecifické, sa v škole vyučujú všeobecno-vzdelávacie predmety spoločenskovedné, prírodovedné a telesná a športová výchova. Okrem povinných si žiaci môžu vybrať aj nepovinné predmety. Z nich sa najčastejšie vyučuje konverzácia v cudzom jazyku.
priestory
V budove školy sa vyučuje v 13 učebniach, z ktorých je 8 odborných. Odborné učebne sú zariadené na výuku anatómie a fyziológie, ošetrovateľstva a prvej pomoci, farmakológie, cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a občianskej náuky. Štyri učebne sú vybavené vstavaným dataprojektorom a ďalšie dva dataprojektory sú prenosné.
laboratóriá
Praktické cvičenia sa v škole realizujú v 20 školských laboratóriách, dielňach a cvičných kuchyniach. Asistenti výživy majú cvičnú kuchyňu, farmaceutickí laboranti štyri laboratóriá. Na praktické cvičenia zdravotníckych laborantov máme v škole tri, maséri a diplomovaní fyzioterapeuti majú praktické cvičenia v dvoch cvičných miestnostiach a v jednej odbornej učebni, ortopedickí technici majú dve špeciálne učebne. Oční optici majú pre praktické vyučovanie dve laboratóriá.
V mesiacoch júl, august a september 2008 bola realizovaná rekonštrukcia laboratória farmakognózie z finančných prostriedkov Neinvestičného fondu Educatio a nové zariadenie vrátane prístrojov bolo získané z prostriedkov projektu ACUMED.
Okrem toho sú v budove školy aj dve cvičné zubné ambulancie s laboratóriom pre zubných asistentov. Ambulancie majú nové prístroje a zariadenie získané tiež z prostriedkov projektu ESF.
Škola má tiež odbornú učebňu informatiky s lokálnou sieťou z 13 počítačov a pripojenie na internet.
Telesná a športová výchova, kondičná príprava a rekondično-relaxačné cvičenia sa vyučujú v telocvični, posilňovni alebo na viacúčelovom ihrisku s umelým trávnikom. Pri telocvični aj pri posilňovni sú šatne, toalety a sprchy.
Od mája 2009 sú v celej budove školy vymenené okná za nové plastové so žalúziami, od mája 2010 sú v celej budove nové dvere.
odborná prax
Odbornú prax vykonávajú žiaci  v nemocniciach, v lekárňach, laboratóriách, zubných ambulanciách, očných optikách a v prevádzkach ortopedickej protetiky. Žiaci denného štvorročného štúdia absolvujú praktické cvičenia v teréne v 3. a v 4. ročníku a žiaci študijného odboru diplomovaný fyzioterapeut v 1., 2. a 3. ročníku.
stravovanie
Škola nemá vlastnú jedáleň. Všetci žiaci sa môžu stravovať na SOŠ na Koceľovej ulici, ktorá sa nachádza za budovou našej školy.  V priestoroch našej školy majú žiaci k dispozícii bagetový automat. Jedlo si žiaci môžu zohriať v mikrovlnnej rúre.
Ubytovanie pre žiakov je poskytované v školskom internáte na Trnavskej ceste 2 (pre dievčatá), na Račianskej 78 a v iných stredoškolských internátoch v Bratislave (na Svätoplukovej, Vranovskej, Černyševského, Ivanskej ceste).