↑ Return to Vedenie

Iné funkcie

koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP pre odbornú zložku vzdelávania

Runová, Eva, PhDr.

koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP pre všeobecno-vzdelávaciu zložku vzdelávania

Milková, Milena, RNDr.

koordinátor kontinuálneho vzdelávania

Skalná Elena, Mgr., Runová, Eva, PhDr.

výchovný poradca      

Dulinová Jana, Mgr.

koordinátor činnosti s integrovanými žiakmi    

Dulinová Jana, Mgr.

školská psychologička  

Dulinová Jana, Mgr.

koordinátor činnosti žiackej školskej rady    

Oravcová, Terézia, Mgr.

koordinátor protidrogovej prevencie

Botková, Hana, Mgr.

koordinátor mimoškolskej činnosti  

Runová, Eva, PhDr.

koordinátor kultúrnych programov pre školu  

Záhradníková, Judita, Mgr.

koordinátor kultúrnych podujatí  

Haladová, Darina, PhDr.

koordinátor športových podujatí    

PK TSV

koordinátor činnosti školského časopisu

Dana Gajdošíková, Mgr., Tomáš Nemček, Mgr.

koordinátor SOČ  

Lejová, Monika, PharmDr.

koordinátor spolupráce s rodičmi

Galiková, Anna, Mgr.

koordinátor humanitárnych aktivít    

Reháková, Jana, Mgr.

koordinátor environmentálnej výchovy

Dlháňová, Edita, RNDr., MPH

kariérový poradca  

Vašková Anna, RNDr.

koordinátor projektových aktivít   Erasmus+

Tunová, Mária, Mgr.