Školské kolo Olympiády v NEJ.

Dňa 24. novembra 2016 sa na našej škole konalo Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka.                                                                                                           Obsahom Olympiády bola :                                                                                               1. Písomná časť – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test zameraný na preverenie jazykových schopností (lexikálnych jednotiek, gramatiky, fráz a ustálených spojení).                                                                                                 2. Ústna časť- vizuálny podnet, obrázok a ústna produkcia na tému. Hodnotila sa slovná zásoba, výslovnosť, obsahová primeranosť a pohotovosť vyjadrovania.   Predmetová školská komisia postupovala  pri súťaži v súlade s organizačným poriadkom 27.ročníka Olympiády z nemeckého jazyka.                                     Olympiády z NEJ sa zúčastnilo 13 žiakov z 1. a 2. ročníkov. Žiaci boli zaradení do      kategórie 2 D

  1. miesto – Haluzová Sára – I.ZUA
  2. miesto – Takács Bianca – II.OO
  3. miesto – Špaleková Hana – II.ZL

 

Pri organizovaní ONJ spolupracovali predseda predmetovej školskej komisie

PhDr. D. Haladová ,Mgr. J. Záhradníková, Mgr. N. Lietavová.

Reprezentanti 1. miesta a 2. miesta  postupujú do Obvodného kola. Želáme im veľa úspechov.

autor článku : PhDr. Haladová