Školský psychológ

Od decembra 2019 nemáme školského psychológa

Čo školský psychológ robí?

Pomáha študentom riešiť
vzdelávacie problémy – nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia, študijné návyky, motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšania, poruchy učenia, integrácia žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími problémami (spolu so školským špeciálnym pedagógom), voľbu vysokej školy (spolu s poradcom pre voľbu VŠ)
osobné problémy  – adaptačné problémy pri nástupe do školy, nezačlenenosť v triede, konflikty so spolužiakmi a priateľmi, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti a neistoty…

Pomáha učiteľom
vo vzťahu k študentom – porozumieť ich problémom v škole, vybrať vhodný osobný a hodnotiaci prístup, identifikovať žiakov s poruchami učenia, nadaných žiakov, poznať študijné možnosti a iné.
vo vzťahu k metódam výchovy a výučby – odporúča inovačné metódy vzdelávania, vzdelávacie metódy podľa prevládajúcich spôsobov učenia sa žiakov v triede, navrhuje výchovné metódy pri nízkej spolupráci žiaka a učiteľa…
Poradí rodičom
– poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch, pri školskej integrácii dieťaťa.

 

Projekt rozvoja profesionálnej prípravy študentov

Školská psychologička na základe skúseností na našej škole vypracovala pre každý ročník program napomáhajúci k skvalitneniu profesionálnej prípravy našich študentov z hľadiska psychickej stránky.

1. ročník: program Nauč sa učiť, načo sa mučiť
– spoznanie vlastného učebného štýlu, zefektívnenie študijných spôsobov, zdravý režim dňa

2. ročník: program Zvládaj stres – buď v pohode a Komunikuj bez zlozvykov
– techniky zvládania stresu v škole i mimo nej
– učenie sa správnej komunikácie, využitie v praxi s pacientom

3. ročník: program Rieš konflikty – zlepšuj vzťahy
– ako riešiť konflikty, vyjadrovať emócie

4. ročník: program Pripravme sa na maturity
– ako sa učiť na maturity a prekonať strach zo skúšky

Odborne predmety

Motivovať sa

Efektívne učenie

Ustne maturity