Školský psychológ

Od januára 2021 na našej škole ako školský psychológ pracuje Mgr. Kamila Pisančíková, ktorá zároveň zastáva aj funkciu výchovného a kariérneho poradcu. 

Kde a kedy ma nájdete? 

Na tel. čísle: 02/55 42 20 28, klapka 37 

Na e-mailovej adrese: pisancikova@szsbaza.sk 

Osobne v mojej kancelárii v priestoroch školy na treťom poschodí. 

Konzultačné hodiny pre študentov či rodičov sú kedykoľvek počas pracovného týždňa v čase 8:00-15:00, avšak najideálnejšie bude sa dopredu telefonicky či e-mailovo dohodnúť na konzultácií. 

V čase koronakrízy poskytujem aj on-line poradenstvo s možnosťou video-hovoru a po predchádzajúcej dohode. 

Čo ako školský psychológ robím? 

Podľa školského zákona (§ 135) som ako školský psychológ jednou z možností, ako žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy poskytovať odborné psychologické služby, ktoré slúžia na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia. 

O náplni mojej práce hovorí aj Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch č. 138 z roku 2019. Podľa § 24 ods. 2.  

V zásade: 

 • pomáham študentom riešiť
  vzdelávacie problémy – nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia, študijné návyky, motiváciu k učeniu, trému a strach zo skúšania, poruchy učenia, integráciu žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími problémamivoľbu profesijnej orientácie a prípadnej vysokej školy,
  osobné problémy  – adaptačné problémy pri nástupe do školy, (ne)začlenenosť v triede, konflikty so spolužiakmi a priateľmi, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti aneistoty, 
 • pomáham učiteľom
  vo vzťahu k študentom – porozumieť ich problémom v škole, vybrať vhodný osobný a hodnotiaci prístup, identifikovať žiakov s poruchami učenia, nadaných žiakov, poznať študijné možnosti a iné.
  vo vzťahu k metódam výchovy a výučby – odporúčam inovačné metódy vzdelávania, vzdelávacie metódy podľa prevládajúcich spôsobov učenia sa žiakov v triede, navrhuje výchovné metódy pri nízkej spolupráci žiaka a učiteľa… 
 • poradím rodičom
  poskytnem poradenstvo – pri výchovných a študijných problémoch, pri školskej integrácii dieťaťakontakty a informácie o iných odborníkoch v oblasti výchovy, vzdelávania a medicíny v regióne. 

Zásady práce 

Ako školský psychológ som podobne ako napríklad lekár viazaná tajomstvom a pre moju prácu platí zásada dôvernosti. To znamená, že informácie, ktoré sa v priebehu mojej pracovnej činnosti dozviem odieťati/žiakovi, zákonnom zástupcovi a zamestnancovi školy ďalej neposúvam, pokiaľ s tým dotknutá osoba nesúhlasí. 

O tomto i o možných výnimkách je každý kto spolupracuje so mnou (jeho veku a rozumovým schopnostiam) primeraným spôsobom ústne informovaný. 

O zásadách práce školského psychológa hovorí i dokumentInformovaný súhlas zákonného zástupcu– spolupráca so psychológom, ktorý pred začatím spolupráce psychológa sdieťaťom podpisuje jeho zákonný zástupca. 

Pri vykonávaní psychologickej činnosti sa ako školský psychológ riadim pravidlami v Etický kódex Slovenskej komory psychológov a tiež dokumentom Etika práce školského psychológaAsociácie školskej psychológie. 

Spolupráca so školským psychológom je dobrovoľná. Nikoho k nej nemožno nútiť, možno ju len ponúkať alebo odporúčať. 

Projekt rozvoja profesionálnej prípravy študentov 

Ešte predchádzajúci školský psychológ na základe skúseností na našej škole vypracoval pre každý ročník program napomáhajúci k skvalitneniu profesionálnej prípravy našich študentov z hľadiska psychickej stránky. Keďže sa program osvedčil, hodlám v ňom pokračovať aj ja ako súčasný školský psychológ. 

 1. ročník: program Nauč sa učiť, načo sa mučiť
  – spoznanie vlastného učebného štýlu, zefektívnenie študijných spôsobov, zdravý režim dňa
 2. ročník: program Zvládaj stres – buď v pohode a Komunikuj bez zlozvykov
  – techniky zvládania stresu v škole i mimo nej
  – učenie sa správnej komunikácie, využitie v praxi s pacientom 
 3. ročník: program Rieš konflikty – zlepšuj vzťahy
  – ako riešiť konflikty, vyjadrovať emócie
 4. ročník: program Pripravme sa na maturity
  – ako sa učiť na maturity a prekonať strach zo skúšky

Staršie materiály od predchádzajúceho psychológa

Odborne predmety

Motivovať sa

Efektívne učenie

Ustne maturity