Staršie verejné obstarávania

OKTÓBER 2019 – Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:

„Opravy – úpravy šatňových priestorov “ v objekte Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ul č. 44, v Bratislave.

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou.
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 823,97 € bez DPH.
Predmetom zákazky sú: opravy – úpravy šatňových priestorov pred zabezpečením šatňových skriniek pre žiakov školy .
Spôsob predkladania ponuky: verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronickej adresy: [email protected].
Termín predloženia ponúk: do 30.10.2019 do 12.00 h.
Záujemcom o dodanie predmetu zákazky verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že môžu požiadať o vykonanie ohliadky predmetu zákazky v pracovnom čase od 8.00 h do 15.00 h.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: výber úspešného dodávateľa bude realizovaný  po predložení cenovej ponuky v určenom termíne, po splnení všetkých náležitostí, súvisiacich s podmienkami verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Úspešného uchádzača vyberie verejný obstarávateľ na základe predloženej najnižšej ceny s DPH na celý predmet zákazky. Úspešný uchádzač obdrží od verejného obstarávateľa objednávku na dodanie predmetu zákazky.
Neúspešní uchádzači budú elektronicky upovedomení o výsledku verejného obstarávania.

Termín realizácie zákazky: do 30.11.2019.

Prílohy:
–  Výzva na predloženie cenovej ponuky
–  Príloha č. 1, Podrobný opis PZ
Príloha č. 2, Čestné vyhlásenia

– Príloha č. 3, Návrh na plnenie PZ, výkaz výmer
–  Príloha č. 4, Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou
–  Príloha č. 5, Obchodné pomienky PZ
–  Príloha č. 6, Spôsob uplatn. hodn. krit. a spôsob UC

Kontaktná osoba: Klaudia Koreňová 
 tel.: +421 2 55 42 20 28 [email protected]


SEPTEMBER 2019 – Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:

„Rekonštrukcia – výmena podlahovej krytiny a keramického obkladu“

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 21 825,88 € bez DPH.
Predmetom zákazky je: zabezpečenie rekonštrukcie – výmeny podlahovej krytiny a keramického obkladu v budove v Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44 v Bratislave.
Spôsob predkladania ponuky: verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronickej adresy: [email protected].
Termín predloženia ponúk: do 23.09.2019 do 12.00 h.
Záujemcom o dodanie predmetu zákazky verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že môžu požiadať o vykonanie ohliadky predmetu zákazky v pracovnom čase od 8.00 h do 15.00 h.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: výber úspešného dodávateľa bude realizovaný  po predložení cenovej ponuky v určenom termíne, po splnení všetkých náležitostí, súvisiacich s podmienkami verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Úspešného uchádzača vyberie verejný obstarávateľ na základe predloženej najnižšej ceny s DPH na celý predmet zákazky. Úspešný uchádzač obdrží od verejného obstarávateľa objednávku na dodanie predmetu zákazky.
Neúspešní uchádzači budú elektronicky upovedomení o výsledku verejného obstarávania.

Termín realizácie zákazky: do 04.10.2019.

Prílohy:
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Príloha č. 1; Podrobný opis PZ
Príloha č. 2; Čestné vyhlásenia
Príloha č. 3; Návrh na plnenie PZ
Príloha č. 4; Formulár pre ZNH
Príloha č. 5; Obchodné podmienky
Príloha č. 6; Spôsob uplatnenia HK a UC

Kontaktná osoba: Klaudia Koreňová č. tel.: +421 2 55 42 20 28

AUGUST 2019 – Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky

„Rekonštrukcia a doplnenie existujúceho školského rozhlasu“. Predpokladaná hodnota zákazky: do 6 380,54 € bez DPH, Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou.                                                                               

 Predmetom zákazky je: zabezpečenie rekonštrukcie a doplnenia existujúceho školského zvukového zariadenia (školský rozhlas) v Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44 v Bratislave.                                                          Spôsob predkladania ponuky: verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronickej adresy: [email protected].                                                             Termín predloženia ponúk: do 19.08.2019 do 16.00 h.  Záujemcom o dodanie predmetu zákazky bude elektronickou formou doručená výzva na predloženie cenovej ponuky s uvedením opisu a špecifikácie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že záujemcovia môžu požiadať o vykonanie ohliadky existujúceho zariadenia v pracovnom čase od 8.00 h do 15.00 h.                                                                                                   Kritérium na vyhodnotenie ponúk: výber úspešného dodávateľa bude realizovaný  po predložení cenovej ponuky v určenom termíne, po splnení všetkých náležitostí, súvisiacich s podmienkami verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Úspešného uchádzača vyberie verejný obstarávateľ na základe predloženej najnižšej ceny s DPH na celý predmet zákazky. Úspešný uchádzač obdrží od verejného obstarávateľa objednávku na dodanie predmetu zákazky. Neúspešní uchádzači budú elektronicky upovedomení o výsledku verejného obstarávania.

Termín realizácie zákazky: do 31.08.2019.


JÚN  2019 – Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky

„Športový tovar a výbava, športové odevy“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 906,34 EUR bez DPH.
Predmetom zákazky je: nákup športového tovaru a výbavy a športových odevov v rámci projektu „Otvorená škola BSK školského roku 2018/2019 – oblasť športu“.
Spôsob predkladania ponuky: verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronickej adresy [email protected].
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk.
Lehota na predkladanie ponuky: 13.06.2019, do 15:00 h.
Kontaktná osoba: Klaudia Koreňová ([email protected]; +421 2 55422028)Zákazka 

Dátum Poznámky
Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.2.2014

   1. Vypracovanie bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov

2013

Zákazka 

Dátum Poznámky

Stravné lístky

20.6.2013    1. Informácia o otváraní ponúk
25.6.2013    2. Stravné lístky – vysvetlenie súťažných podkladov z 25.6.2013
21.8.2013    3. Informácia – otváranie ponúk – Ostatné
3.9.2013    4. Informácia – otváranie ponúk – Kritériá
18.9.2013    5. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Výzva na predloženie cenovej ponuky 6.9.2013    1. Dodávka kancelárskeho nábytku
6.9.2013    2. Obstaranie a dodávka kancelárskych stoličiek a sedadiel do ambulancie
6.9.2013    3. Obstaranie podlahových krytín: PVC, koberec
6.9.2013    4. Dodávka vybavenia na uskladnenie športových potrieb
Výzva na predloženie cenovej ponuky 22.11.2013    1. Rekonštrukčné stavebné práce
Výzva na predloženie cenovej ponuky 29.11.2013    1. Dodávka kombinovaných 4 ks samostatne stojacich sporákov
29.11.2013    2. Revízia a skúška plynových zariadení
Výzva na predloženie cenovej ponuky 4.12.2013    1. Opakovaná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov a bleskozvodu
Výzva na predloženie cenovej ponuky 5.12.2013    1. Nákup elektrického polohovateľného ležadla
5.12.2013    2. Opakovaná kontrola požiarnych hydrantov, vykonanie tlakovej skúšky požiarnych hadíc
5.12.2013    3. Nákup počítačových komponentov a programového vybavenia počítačov
5.12.2013    4. Nákup materiálu a vybavenia na výučbu študijného odboru očný optik
Výzva na predloženie cenovej ponuky 6.12.2013    1. Nákup posypovej soli
6.12.2013    2. Oprava stomatologickej súpravy a oprava sterilizátora
6.12.2013    3. Nákup štyroch upratovacích vozíkov a 10 ks mopov
6.12.2013    4. Nákup športových potrieb pre účely výuky TV
6.12.2013    5. Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.12.2013    1. Nákup šatňových lavičiek
13.12.2013    2. Nákup ochranných pracovných odevov
Výzva na predloženie cenovej ponuky

16.12.2013

   1. Nákup korkových tabúľ
Výzva na predloženie cenovej ponuky

30.12.2013

   1. Údržba a oprava elektrických spotrebičov a poškodeného zásuvkového rozvodu, inštalácia zásuviek v budove školy a preventívna údržba vonkajšieho bleskozvodného zariadenia na budove školy