↑ Return to Pre záujemcov

Otvárané odbory a prijímacie konanie

V dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  pre školský rok 2021/22 otvoríme:

 Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium : tu

Študijný odbor skratka – kód

Prijímacie konanie na školský rok 2021/22

Počet miest/ tried

Kritériá 

prijatia

aktuálne zverejníme neskôr

Podanie prihlášky do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky

zdravotnícky laborant

 ZL – 5308 M

50 / 1+2/3 triedy

kritériá s dodatkom pre š.rok  20/21 –  časť A

1.termín:

3.-4.5.2021

2.termín

10.-11.5.2021

farmaceutický laborant

FL – 5311 M

40 / 1+1/3 triedy

kritériá s dodatkom pre š.rok 20/21 –  časť A

1.termín:

3.-4.5.2021

2.termín

10.-11.5.2021

očný optik

OO – 5312 M

20 / 2/3 triedy

kritériá s dodatkom pre šk.rok 20/21 –  časť B

1.termín:

3.-4.5.2021

2.termín

10.-11.5.2021

ortopedický technik

OT – 5314 M

10 / 1/3 triedy

 kritériá s dodatkom pre šk.rok  20/21 – časť B

1.termín:

3.-4.5.2021

2.termín

10.-11.5.2021 

 zubný asistent

ZuA – 5358 M

30 / 1 trieda

kritériá s dodatkom pre šk.rok 20/21 – časť B

1.termín:

3.-4.5.2021

2.termín

10.-11.5.2021

V dennom  pomaturitnom štúdiu otvárame:

Študijný odbor skratka –  kód

Prijímacie konanie na školský rok 2021/22

Počet miest/ tried

Podmienky prijatia

Podanie prihlášky do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky
  diplomovaný fyzioterapeut

DFT – 5317 Q

zverejníme neskôr

1, termín

2. termín iba v prípade voľných miest

prihláška TU

 1. termín

2. termín   iba v prípade voľných miest

V externom štúdiu pre absolventov SŠ otvárame:

Študijný odbor skratka – kód

Prijímacie konanie na školský rok 2021/22

Počet miest/ tried

Podmienky prijatia

Podanie prohlášky

do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky

v šk. roku 2021/22 zverejníme neskôr

Informácia pre odbor AV a MAS: 

Žiaci vyšších ročníkov študijných odborov asistent výživy a masér štúdium riadne dokončia na našej škole.Uchádzači o štúdium v týchto dvoch odboroch sa môžu prihlásiť na SZŠ Strečnianska 20, Bratislava.

Poznámka: Všetky študijné odbory sú nevyhnutnou profesiou na trhu práce, a to tak vo verejných ako aj v privátnych zdravotníckych zariadeniach. Keďže ich štúdium je obsahovo náročné a nie veľmi lákavé pre nevyhranené pätnásťročné deti, jediná možnosť, ako zachovať v daných odboroch kontinuitu vzdelávania, je spájanie týchto zdravotníckych študijných odborov.

Aktualizované 22.01.2021