↑ Return to Pre záujemcov

Otvárané odbory a prijímacie konanie

V dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  pre školský rok 2021-2022 otvoríme:

Aktualizované 28.4.2021

 Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium : TU

Prosíme základné školy, aby zasielali prihlášky žiakov na SŠ v tlačenej forme na adresu školy (nie cez ascAgendu)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka nájdete v nasledujúcom odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf

Študijný odbor skratka – kód

Prijímacie konanie na školský rok 2021-2022

Počet miest/ tried

Aktuálne kritériá 

prijatia

Podanie prihlášky do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky

zdravotnícky laborant

 ZL – 5308 M

50 / 1+2/3 triedy

Kritériá pre šk. rok 2021-2022 odsek A

16.4.2021

1.termín:

3.-4.5.2021

2.termín

10.-11.5.2021

výsledky ZL

výsledky ZL náhradný termín 24.05.2021

ZL 2.kolo výsledky

farmaceutický laborant

FL – 5311 M

40 / 1+1/3 triedy

Kritériá pre šk. rok 2021-2022 odsek A

16.4.2021 1.termín:

3.-4.5.2021

2.termín

10.-11.5.2021

výsledky FL

Výsledky FL náhradný termín

výsledky FL náhradný termín 24.05.2021

očný optik

OO – 5312 M

20 / 2/3 triedy

Kritériá pre šk. rok 2021-2022 odsek B

16.4.2021 1.termín:

3.-4.5.2021

2.termín

10.-11.5.2021

výsledky OO
ortopedický technik

OT – 5314 M

10 / 1/3 triedy

Kritériá pre šk. rok 2021-2022 odsek C

16.4.2021 1.termín:

3.-4.5.2021

2.termín

10.-11.5.2021 

výsledky OT
 zubný asistent

ZuA – 5358 M

30 / 1 trieda

Kritériá pre šk. rok 2021-2022 odsek B

16.4.2021 1.termín:

3.-4.5.2021

2.termín

10.-11.5.2021

výsledky ZUA

Výsledky ZUA náhradný termín

výsledky ZUA náhradný termín 24.05.2021

V dennom  pomaturitnom štúdiu otvárame:

Študijný odbor skratka –  kód

Prijímacie konanie na školský rok 2021-2022

Počet miest/ tried

Podmienky prijatia

Podanie prihlášky do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky
  diplomovaný fyzioterapeut

DFT – 5317 Q

30/1 trieda

kritéria DFT pre šk. rok 2021-2022

Info

1, termín

31. 5. 2021

2. termín

31.7. 2021

Prihláška TU

 1. termín

22. 6. 2021

2. termín

26. 8. 2021

DFT výsledky

DFT výsledky 2.termín

V externom štúdiu pre absolventov SŠ otvárame:

Študijný odbor skratka – kód

Prijímacie konanie na školský rok 2021-2022

Počet miest/ tried

Podmienky prijatia

Podanie prihlášky

do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky

 5314 N ortopedický technik

30/1 trieda aktualizované kritéria

31. 5. 2021

Prihláška TU

22. 6. 2021

Náhradný termín

26.8.2021

OTv výsledky

OTV Náhradný termín Výsledky

5370 N masér

30/1trieda kritéria MAS večerne 2021-2022

Info

31. 5. 2021

Prihláška TU

2. termín

31.07.2021

22. 6. 2021

2.termín

26. 08. 2021

MASv výsledky

MAS výsledky 2. termín

Informácia pre odbor AV a MAS: 

Žiaci vyšších ročníkov študijných odborov asistent výživy a masér štúdium riadne dokončia na našej škole.Uchádzači o štúdium v týchto dvoch odboroch sa môžu prihlásiť na SZŠ Strečnianska 20, Bratislava.

Poznámka: Všetky študijné odbory sú nevyhnutnou profesiou na trhu práce, a to tak vo verejných ako aj v privátnych zdravotníckych zariadeniach. Keďže ich štúdium je obsahovo náročné a nie veľmi lákavé pre nevyhranené pätnásťročné deti, jediná možnosť, ako zachovať v daných odboroch kontinuitu vzdelávania, je spájanie týchto zdravotníckych študijných odborov.