↑ Return to Štúdium

Maturita

Rozpisy pre školský rok 2021/22

Klik TU – Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov

externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra

Anglický, nemecký jazyk

ústna forma internej časti Maturitné učebne

harmonogram ústne maturity

harmonogramy

jazyky 

SJL 2

SJL 1

  ANJ 1

ANJ 2

NEJ 

teoretická časť odbornej zložky

 AV

FL

MAS

OO

ZL

ZUA

praktická časť odbornej zložky Harmonogram PČOZ

 ZUA PČOZ

úprava 07.10.2021

všetky informácie o maturitnej skúške nájdete na :www.nucem.sk