↑ Return to Prijímacie konanie

Otvárané odbory, podmienky prijatia a prijímacie konanie

V dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  pre školský rok 2020/21 otvoríme:

 Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium : tu

Študijný odbor skratka – kód

Prijímacie konanie na školský rok 2020/21

prebehne administratívnym vyhodnotením prihlášok

Počet miest/ tried

Kritériá 

prijatia

Podanie prihlášky do:

 Vyhodnotenie prihlášok podľa zverejnených kritérií

Výsledky

zdravotnícky laborant

 ZL – 5308 M

30 / 1

kritériá s dodatkom pre š.rok  20/21 –  časť A

20.4.2020

15.5.2020

 11.5.2020

14.5.2020

29.5.2020

ZL výsledky 1.kolo


ZL výsledky 2.kolo

farmaceutický laborant

FL – 5311 M

30 / 1

kritériá s dodatkom pre š.rok 20/21 –  časť A

 20.4.2020

15.5.2020

 11.5.2020

14.5.2020

29.5.2020

FL výsledky
očný optik

OO – 5312 M

20 / 1/2

kritériá s dodatkom pre šk.rok 20/21 –  časť B

 20.4.2020

15.5.2020

 11.5.2020

14.5.2020

29.5.2020

OO výsledky
ortopedický technik

OT – 5314 M

10 / 1/2

 kritériá s dodatkom pre šk.rok  20/21 – časť B

 20.4. 2020

15.5.2020

 11.5.2020

14.5.2020

29.5.2020

OT výsledky
 zubný asistent

ZuA – 5358 M

60 / 2

kritériá s dodatkom pre šk.rok 20/21 – časť B

 20.4.2020

15.5.2020

 11.5.2020

14.5.2020

29.5.2020

ZUA výsledky

V dennom  pomaturitnom štúdiu otvárame:

Študijný odbor skratka –  kód

Prijímacie konanie na školský rok 2020/21

Počet miest/ tried

Podmienky prijatia

Podanie prihlášky do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky
  diplomovaný fyzioterapeut

DFT – 5317 Q

30/1

1, termín  31.5.2020

2. termín iba v prípade voľných miest 31.7.2020

prihláška TU

 1. termín 22.6.2020

2. termín   iba v prípade voľných miest

26.8.2020

DFT výsledky 2. kolo

V externom štúdiu pre absolventov SŠ otvárame:

Študijný odbor skratka – kód

Prijímacie konanie na školský rok 2020/21

Počet miest/ tried

Podmienky prijatia

Podanie prohlášky

do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky

v šk. roku 2020/21 neotvárame

Informácia pre odbor AV a MAS: 

Žiaci vyšších ročníkov študijných odborov asistent výživy a masér štúdium riadne dokončia na našej škole.Uchádzači o štúdium v týchto dvoch odboroch sa môžu prihlásiť na SZŠ Strečnianska 20, Bratislava.

Poznámka: Všetky študijné odbory sú nevyhnutnou profesiou na trhu práce, a to tak vo verejných ako aj v privátnych zdravotníckych zariadeniach. Keďže ich štúdium je obsahovo náročné a nie veľmi lákavé pre nevyhranené pätnásťročné deti, jediná možnosť, ako zachovať v daných odboroch kontinuitu vzdelávania, je spájanie týchto zdravotníckych študijných odborov.

Aktualizované 07.05.2020