↑ Return to Prijímacie konanie

Otvárané odbory, podmienky prijatia a prijímacie konanie

Zriaďovateľ našej školy zverejnil na svojej stránke (klikni TU) nasledovné počty žiakov 1. ročníka pre školský rok 2020/21:

V dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  pre školský rok 2020/21 otvoríme: 

 Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium v školskom roku 2020/2021: tu

Študijný odbor skratka – kód

Prijímacie konanie na školský rok 2020/21

Počet miest/ tried

Kritériá 

prijatia

Podanie prihlášky do:

1.termín

2.termín

Výsledky

zdravotnícky laborant

 ZL – 5308 M

30 / 1

kritériá pre š.rok  20/21 –  časť A

20.4.2020

15.5.2020

 11.5.2020

14.5.2020

do 30.6.2020

 
farmaceutický laborant

FL – 5311 M

30 / 1

kritériá pre š.rok 20/21 –  časť A

 20.4.2020

15.5.2020

 

 11.5.2020

14.5.2020

do 30.6.2020

 
očný optik

OO – 5312 M

20 / 1/2

kritériá pre š.rok 20/21 –  časť B

 20.4.2020

15.5.2020

 

 11.5.2020

14.5.2020

do 30.6.2020

 
ortopedický technik

OT – 5314 M

10 / 1/2

 kritériá pre š.rok  20/21 – časť C

 20.4. 2020

15.5.2020

 

 11.5.2020

14.5.2020

do 30.6.2020

 
 zubný asistent

ZuA – 5358 M

60 / 2

kritériá pre š.rok 20/21 – časť B

 20.4.2020

15.5.2020

 

 11.5.2020

14.5.2020

do 30.6.2020

 

V dennom  pomaturitnom štúdiu otvárame:

 

Študijný odbor skratka –  kód

Prijímacie konanie na školský rok 2020/21

Počet miest/ tried

Podmienky prijatia

Podanie prihlášky do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky
  diplomovaný fyzioterapeut

DFT – 5317 Q

30/1

kritériá DFT pre šk.rok 19/20

zverejníme neskôr

prihláška TU

 zverejníme neskôr  

V externom štúdiu pre absolventov SŠ otvárame:

Študijný odbor skratka – kód

Prijímacie konanie na školský rok 2020/21

Počet miest/ tried

Podmienky prijatia

Podanie prohlášky

do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky

v šk. roku 2020/21 neotvárame

         

Informácia pre odbor AV a MAS: 

Žiaci vyšších ročníkov študijných odborov asistent výživy a masér štúdium riadne dokončia na našej škole.Uchádzači o štúdium v týchto dvoch odboroch sa môžu prihlásiť na SZŠ Strečnianska 20, Bratislava.

Poznámka: Všetky študijné odbory sú nevyhnutnou profesiou na trhu práce, a to tak vo verejných ako aj v privátnych zdravotníckych zariadeniach. Keďže ich štúdium je obsahovo náročné a nie veľmi lákavé pre nevyhranené pätnásťročné deti, jediná možnosť, ako zachovať v daných odboroch kontinuitu vzdelávania, je spájanie týchto zdravotníckych študijných odborov.

Aktualizované 14.03.2020