↑ Return to Prijímacie konanie

Otvárané odbory 2019/20

Zriaďovateľ našej školy zverejnil na svojej stránke (klikni TU) nasledovné počty žiakov 1. ročníka pre školský rok 2019/20:

v dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  otvoríme

kód odboru odbor profilové predmety počet miest
5304 M

asistent výživy

AV

SJL, BIO 0
5308 M

 zdravotnícky laborant

ZL

SJL, CHE 26
5311 M

farmaceutický laborant

FL

SJL, CHE 30
5312 M

 očný optik

OO

SJL, BIO 20
5314 M

 ortopedický technik

OT

SJL, BIO 10
5358 M  zubný asistent

ZuA

SJL, BIO 60
5370 M

 masér

MAS

SJL, BIO 0

v dennom pomaturitnom štúdiu otvárame:

 kód odboru 5317 Q

diplomovaný fyzioterapeut 30

v externom štúdiu otvárame:

kód odboru 

v šk. roku 2019/20 neotvárame

Informácia pre odbor AV a MAS: 

Žiaci vyšších ročníkov študijných odborov asistent výživy a masér štúdium riadne dokončia na našej škole. Uchádzači o štúdium v týchto dvoch odboroch sa môžu prihlásiť na SZŠ Strečnianska 20, Bratislava.

Poznámka: Všetky študijné odbory sú nevyhnutnou profesiou na trhu práce, a to tak vo verejných ako aj v privátnych zdravotníckych zariadeniach. Keďže ich štúdium je obsahovo náročné a nie veľmi lákavé pre nevyhranené pätnásťročné deti, jediná možnosť, ako zachovať v daných odboroch kontinuitu vzdelávania, je spájanie týchto zdravotníckych študijných odborov.