↑ Return to Štúdium

Školská knižnica

V knižnici je návštevníkom k dispozícii PhDr. Katarína Tocciová (02/ 55 42 20 28 kl. 22) (okrem sviatkov a prázdnin), vo vypísaných dňoch, prípadne podľa dohody.

Pondelok: 10:55 – 11:40
Utorok : 12:45 – 13:30
Štvrtok: 9:50 – 10:35

Knižnica je rozdelená na tri hlavné časti:
A – obsahuje odbornú literatúru
B – obsahuje beletriu
C – obsahuje audio a videokazety a CD

Registrácia kníh sa vykonáva počítačovým knižničným programom. V ňom sa knihy evidujú a značia vytlačenými čiarovými kódmi. Knižničný program obsahuje databázu kníh, časopisov a diplomových prác študentov pomaturitného štúdia a štúdia popri zamestnaní. O každej knihe či práci je v databáze uložený aj  jej stručný obsah.

e-learningové učebnice   – momentálne nedostupné
(Anatómia pre masérov, Farmakognózia a fytoterapia)
prihlasovacie údaje do e-learningu poskytne Mgr. Anna Galiková

aktivity v našej knižnici:

Noc v knižnici 28.3.2014
Projekt „Záložka spája školy“ október 2013
Noc v knižnici 22.3.2013
Beseda s autorkou knihy Deti môjho srdca – príbehy pokračujú 23.11.2011
Medzinárodný deň školských knižníc 25.10.2010