Trendy vo vzdelávaní zdravotníkov

realizácia: 1.12.2019 – 30.11.2021

Dvojročný mobilitný projekt zahŕňa 14 krátkodobých hospitácií na partnerských zdravotníckych školách v Španielsku, Poľsku a Srbsku, ktorých sa zúčastnia členovia vedenia a odborní učitelia zo študijných odborov, ktoré s týmito školami máme spoločné. Na vzdelávacie kurzy plánujeme vyslať celkovo 10 učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov.
Účastníci hospitácií sa zoznámia so vzdelávacím systémom v danej krajine, spoznajú kurikulum navštívenej zdravotníckej školy, obsahy vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch, používané vzdelávacie metódy a postupy a pracoviská odbornej praxe študentov. S partnerskými školami chceme následne nadviazať spoluprácu spojenú s výmenou študentov na pracoviskách odbornej praxe .
Účastníci vzdelávacích kurzov si zlepšia svoje odborné kompetencie a zdieľaním ich skúseností v kolektíve učiteľov očakávame používanie aktivizujúcich a inovačných metód na hodinách, moderných technológií a efektívnejšie učenie cudzích jazykov. Zlepšením jazykových kompetencií účastníkov podporíme prenikanie metódy CLIL do nejazykových a odborných predmetov. Školením relevantných učiteľov o mentoringu a o práci so žiakmi s rôznymi poruchami učenia umožníme inkluzívne vzdelávanie.
Očakávame, že integráciou prínosných myšlienok z hospitácií a vzdelávacích kurzov zmodernizujeme kurikulum školy a vzdelávacie obsahy študijných odborov a zvýšime kvalitu výchovno-vzdelávacích podmienok. Nadviažeme zahraničné kontakty a podporíme jazykové kompetencie vedenia, učiteľov i žiakov, čo je predpokladom na kvalitnú medzinárodnú projektovú spoluprácu. Výsledky projektu zvýšia hodnotenie kvality školy a profitovať z nich budú učitelia, študenti, zahraničný partneri a okolie školy.