Trendy vo vzdelávaní zdravotníkov

Naša škola pôsobí v oblasti vzdelávania technických zdravotníckych pracovníkov v 8 rôznych študijných odboroch. Snažíme
sa neustále sledovať trendy vo vzdelávaní a odbornej praxi v týchto profesiách , aby sme zabezpečili moderné vzdelávanie
pre študentov a svojou kvalitou zabezpečovali dostatok záujemcov o štúdium u nás a prísun kvalitných pracovníkov do
zdravotníckej praxe.
Vynikajúce skúsenosti a výsledky z realizácie minulých projektov sú podnetom na pokračovanie v nadnárodných projektových
aktivitách.
Cieľom predkladaného projektu je pokračovať v začatej ceste modernizácie a internacionalizácie našej školy. Podporiť
profesionálny rozvoj vedenia školy a učiteľov a priniesť zaujímavé praktiky od partnerov k nám. Vybudovaním osobných
kontaktov nadviazať dlhodobú spoluprácu s novými partnermi v európskych krajinách.
Dvojročný mobilitný projekt zahŕňa 14 krátkodobých hospitácií na partnerských zdravotníckych školách v Španielsku, Poľsku
a Srbsku, ktorých sa zúčastnia členovia vedenia a odborní učitelia zo študijných odborov, ktoré s týmito školami máme
spoločné. Na vzdelávacie kurzy plánujeme vyslať celkovo 10 učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov.
Účastníci hospitácií sa zoznámia so vzdelávacím systémom v danej krajine, spoznajú kurikulum navštívenej zdravotníckej
školy, obsahy vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch, používané vzdelávacie metódy a postupy a pracoviská
odbornej praxe študentov. S partnerskými školami chceme následne nadviazať spoluprácu spojenú s výmenou študentov na
pracoviskách odbornej praxe .
Účastníci vzdelávacích kurzov si zlepšia svoje odborné kompetencie a zdieľaním ich skúseností v kolektíve učiteľov
očakávame používanie aktivizujúcich a inovačných metód na hodinách, moderných technológií a efektívnejšie učenie cudzích
jazykov. Zlepšením jazykových kompetencií účastníkov podporíme prenikanie metódy CLIL do nejazykových a odborných
predmetov. Školením relevantných učiteľov o mentoringu a o práci so žiakmi s rôznymi poruchami učenia umožníme
inkluzívne vzdelávanie.
Očakávame, že integráciou prínosných myšlienok z hospitácií a vzdelávacích kurzov zmodernizujeme kurikulum školy a
vzdelávacie obsahy študijných odborov a zvýšime kvalitu výchovno-vzdelávacích podmienok. Nadviažeme zahraničné
kontakty a podporíme jazykové kompetencie vedenia, učiteľov i žiakov, čo je predpokladom na kvalitnú medzinárodnú
projektovú spoluprácu. Výsledky projektu zvýšia hodnotenie kvality školy a profitovať z nich budú učitelia, študenti, zahraničný
partneri a okolie školy.