Výchovný poradca

Mgr. Jana Dulinová

návštevné hodiny  10:00 -14:00  každá nepárna streda
číslo telefónu 02/55 42 20 28 klapka 37

Čo robí výchovná poradkyňa?

Pomáha pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

Ako to robí?

Spolupracuje so školskou psychologičkou, špeciálnymi pedagógmi a učiteľmi v škole.

Uskutočňuje vstupnú i priebežnú pedagogickú diagnostiku uľahčujúcu výchovno-vzdelávací proces.

Venuje sa problematike dodržiavania a posilnenia legitímnych práv dieťaťa v škole.
Organizuje prednášky, diskusie, exkurzie a iné aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu nežiaducich foriem správania sa v škole.

Podieľa sa na riešení výchovných problémov a zabezpečuje poradenskú činnosť pre žiakov i rodičov.

Venuje sa problematike žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zabezpečuje poradenskú činnosť pre žiakov v oblasti profesionálnej orientácie i možností ďalšieho odborného rastu.

Realizuje prednášky pre učiteľov v oblasti nových metód tvorivo – humanistickej pedagogiky.