Zmluvy za rok 2016

Číslo Partner IČO Predmet cena v € dátum zverejnenia
840/2016 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 0,00  20.12.2016
839/2016 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava

36077739

 Dodávka a odber tepelnej energie a teplej úžitkovej vody 43 680,00

20.12.2016

823/2016  Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

35815256

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100067972  0,00 €

06.12.2016

783/2016-005 Slovenská republika – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

00151882

Darovanie hnuteľného majetku štátu – výpočtová technika  0,00 €

02.12.2016

793/2016 MEDICPRO, spol. s r.o., Zoltána Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany

36173771

 Finančný dar 200,00

29.11.2016

771/2016 Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava

31753833

 Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 80,00

10.11.2016

742/2016  PROTETIKA, a.s., Bojnická 10, 823 65 31322859 Finančný dar 3 000,00

21.10.2016

347/2016-003   Medicyt, s.r.o., Holubyho 35, 902 01 Pezinok 36544230 Zmluva o spolupráci pri odbornej praxi žiakov 0,00 09.08.2016
347/2016-002  Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok  35766450  Zmluva o spolupráci pri odbornej praxi žiakov  0,00  09.08.2016
347/2016-001  HPL spol. s.r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava  35692448 Zmluva o spolupráci pri odbornej praxi žiakov  0,00  09.08.2016
426/2016-001 AISIS občanské sdružení, Floriánské náměstí 103, 272 01 Kladno

67798853

Darovací smlouva – finančný dar 80,00

08.08.2016

456/2016 Daniela Šimonffyová – OPTIKA, Obrancov mieru 347, 018 41 Dubnica nad Váhom

17780632

Darovacia zmluva – pištoľový tonometer ICARE typ TAOli 100,00

11.7.2016

321/2016-003 Partner ESSILOR SLOVAKIA, s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava

35710799

Protokol o vrátení a prevzatí predmetu výpožičky podľa Zmluvy o výpožičke

30.06.2016

321/2016-002 Partner ESSILOR SLOVAKIA, s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava

35710799

Dodatok číslo 1 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku

30.06.2016

118/2016-004

všeobecné podmienky

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Č. VVS/1-900/90-5826-4, Križkova 9, 811 04 Bratislava

30778867

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+, ČÍSLO ZMLUVY-2016-1-SK01-KA102-022230 28 920,00

30.6.2016

117/2016-004

všeobecné podmienky

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Č. VVS/1-900/90-5826-4, Križkova 9, 811 04 Bratislava

30778867

 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu  ERASMUS+, ĆíSLO ZMLUVY-2016-1-SK01-KA101-022252  26 270,00

30.6.2016

342/2016 Neinvestičný fond Educatio pri Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

31745105

Darovacia zmluva č. 2, učebné pomôcky na zabezpečenie vyučovacieho procesu  3 972,63

25.05.2016

327/2016 SKOM, spol. s r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava

35841630

Oprava bezpečnostného signalizačného zariadenia

19.05.2016

321/2016 ESSILOR SLOVAKIA, s.r.o. Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava

35710799

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

11.05.2016

320/2016 ESSILOR SLOVAKIA, s.r.o. Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava

35710799

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

11.05.2016

304/2016 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

35942436

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

05.05.2016

303/2016 Neinvestičný fond Educatio pri strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

31745105

Darovacia zmluva č. 1, knihy a učebnice na zabezpečenie vyučovacieho procesu

05.05.2016

295/2016

The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z., Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava

42418232

Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

02.05.2016

294/2016a.  

294/2016b

294/2016c

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

00585441

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO  508,50

02.05.2016

205/2016 COPY OFFICE, s.r.o., Rádiová 39, 821 04 Bratislava 31377874 Poskytovanie služieb spojených s prenájmom a prevádzkou multifunkčného zariadenia 4 320,00 11.03.2016

145/2016

ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná odborová organizácia Stredná zdravotnícka škola so sídlom Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

50088319

Kolektívna zmluva na rok 2016

29.1.2016